Sét xuống dòng máy đọc Honeywell 3310g 3320g

Đặt vấn đề:
  • Cách thêm enter key sau mỗi lần đọc mã vạch trên máy đọc Honeywell 3310g ?
  • Cách sét xuống dòng sau khi đọc mã vạch Honeywell 3320g ?
Áp dụng:
  • Máy đọc Honeywell 3320g.
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là code học cho dòng máy đọc mã vạch Honeywell 3319g, 3320g xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch thành công. Chúng ta có thể cho máy đọc mã code này ngay trên màn hình máy tính, laptop, smartphone,...
Cách 1: Sử dụng code dưới đây

Cách 2: Sử dụng EZConfig để cấu hình.
Chuẩn bị:
  • Máy tính đã cài đặt EZConfig
  • Cắm máy đọc Honeywell 3310g, 3320g vào máy tính.
Thực hiện:
Mở EZConfig
Click chọn CONNECTED DEVICE.
Sau đó click chọn CONFIGURE DEVICE
Sau đó thực hiện các bước dưới đây:
Chúc các bạn thành công !

No comments:

Post a Comment