In nhãn mã vạch bằng FTP trên máy in Honeywell

Câu hỏi /Đặt vấn đề:
 • Cách in nhãn bằng FTP trên máy in mã vạch Honeywell ?
 • Cách in file trên PM43 bằng FTP ?

Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là những bước hướng dẫn in nhãn mã vạch bằng giao thức FTP/SFTP:
 • Sử dụng câu lệnh “put” hoặc “input”
 • Lệnh in một file:

ftp> put \path\file name [option]
 • lệnh in nhiều files:

ftp> mput \path\file name [option]
 1. sử dụng cú pháp dòng lệnh bên trên bắt buộc máy in kết nối mạng LAN hay thông qua IP address và sử dụng dòng lệnh: %ftp “ địa chỉ IP address”
 2. nhập user name và password sau đó ấn Enter. Giá trị mặc định: admin/pass đối với các dòng máy in cũ và itadmin/pass đối với các dòng máy in mới.
 3. lưu ý khi in cần sét chế độ in : “ftp>bin”.
 4. Thoát ftp: “ftp>bye”;

Các dòng máy in cũ:
 • Tất cả các dòng PF, PX, PM: PF2i, PF4i; PX4i,PM4i, PX6i,; PD41, PD4

Các dòng máy in mới:
 • PC23 và PC43d/ PC43t
 • PD43
 • PM43 ( tất cả các phiên bản )

Áp dụng:
 • Printers Hardware: PC23d, PC43d, PC43t, PD41, PD42, PD43, PF2i, PF4i, PM23, PM43, PM4i, PX4i, PX6i, PC42